opc_loader
overige

Liever afhalen?

Kan in overleg in

Zwaanshoek NH

*************

Als onze prijzen zijn inclusief 21 %BTW.

************

Bij ons veilig betalen!

      

*************

 

Print deze pagina:

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Online Winkelen bij STOER & Stippels.nl

1. Algemeen

 • 1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen STOER& Stippels, hierna te noemen Stoerenstippels.nl, en de klant. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
 • 1.2 Stoerenstippels.nl heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen
 • 1.3 Mochten er zich situaties/problemen voordoen die niet expliciet staan beschreven in deze voorwaarden, dan zal Stoerenstippels.nl deze in alle redelijkheid proberen op te lossen.
 • 1.4 Alle prijzen zijn in euro's en inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten.
 • 1.5 De prijzen van goederen die op de internetsite zijn vermeld, zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.
 • 1.6 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.
 • 1.7 Hoewel Stoerenstippels.nl zijn best doet om de website zo goed mogelijk bij te houden, kan het voorkomen dat een artikel (tijdelijk) niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo snel mogelijk contact op.
 • 1.8 Doordat elke computer en beeldscherm anders is, kunnen de op de website getoonde kleuren licht afwijken van de werkelijkheid. Ook kunnen kleurverschillen optreden in verband met de verschillende verfbaden van de gebruikte materialen.

2. Bestelling/betaling

 • 2.1 Na een bestelling ontvangt u een e-mail met een besteloverzicht en de totale kosten.
 • 2.2 Stoerenstippels.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om een bestelling om moverende redenen te weigeren.
 • 2.3 De klant is voor de via de website bestelde producten de in de bevestigingsmail vermelde prijs verschuldigd, behalve wanneer er sprake is van kennelijke zet/typefouten. Evidente onjuistheden in de bevestigingsmail kunnen ook na verzending van deze mail door Stoerenstippels.nl worden gecorrigeerd.
 • 2.4 Betaling vindt plaats via de betalingsmethoden die worden aangeboden op de website. Alle bestellingen dienen door de klant te worden betaald, volgens de door de klant gekozen methode.
 • 2.5 De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan Stoerenstippels.nl te melden.

3. Bezorgen van bestelde producten

 • 3.1 Stoerenstippels.nl besteedt het thuisbezorgen uit aan TNT Post.
 • 3.2 Het risico tijdens het transport van de door de klant bestelde producten is voor Stoerenstippels.nl. Op het moment van aflevering van de producten, of het moment dat redelijkerwijs als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van de producten op de klant over, behouders de aansprakelijkheid die wettelijk niet door Stoerenstippels.nl kan worden uitgesloten.
 • 3.3 Bestellingen die de klant plaatst, worden in principe en mits voorradig, binnen 3 weken door stoerenstippels.nl aan een vervoerder aangeboden.
 • 3.4 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 • 3.5 De klant kan de door Stoerenstippels.nl bestelde producten thuis laten bezorgen op zijn/haar huisadres of op een ander door hem/haar aangegeven ander adres.
 • 3.6 In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Stoerenstippels.nl en de verplichtingen van de de klant tegenover Stoerenstippels.nl onmiddellijk opeisbaar.

4. Klachten

 • 4.1 Stoerenstippels.nl doet er alles aan om een perfect product te leveren. Mocht het artikel desondanks niet aan je verwachtingen voldoen, neem dan binnen zeven dagen na ontvangst van het artikel contact op met Stoerenstippels.nl via info@Stoerenstippels.nl. Stoerenstippels.nl zal het probleem dan zo spoedig mogelijk proberen op te lossen.
 • 4.2 Producten die in opdracht worden gemaakt, o.a. de lampenkappen, kunnen  doorgaans helaas niet worden geretourneerd.
 • 4.3 Wanneer is aangetoond dat een product niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft Stoerenstippels.nl de keuze het betreffende product tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw product, dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
 • 4.4 Deze garantie vervalt wanneer het artikel gebruikt en/of gewassen is, óf u zelf heeft getracht het gebrek te herstellen, óf blijkt dat het artikel en/of de originele verpakking is beschadigd, waarbij de oorzaak van de beschadiging niet te wijten valt aan onzorgvuldig handelen door Stoerenstippels.nl
 • 4.5 Wanneer de klant al betalingen heeft verricht op het moment dat hij/zij de overeenkomst met Stoerenstippels.nl heeft herroepen, zal Stoerenstippels.nl deze betalingen binnen dertig (30) dagen nadat  Stoerenstippels.nl de door de klant geretourneerde of teruggebrachte producten heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.
 • 4.6 Stoerenstippels.nl behoudt zich het recht voor om geretourneerde of teruggebrachte producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te incasseren, wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Stoerenstippels.nl of de leverancier van de producten) is beschadigd. of dat ze in opdracht zijn gemaakt.

5. Overig

 • 5.1 Communicatie tussen Stoerenstippels.nl en de klant gebeurt via e-mail, De door  Stoerenstippels.nl opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de klant. Als de communicatie niet of te laat is ontvangen als gevolg van aflevering- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de mailbox van de klant, komt dit voor risico van laatstgenoemde.
 • 5.2  Stoerenstippels.nl stelt de algemene voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan de klant ter beschikking. De klant is verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de algemene voorwaarden en de overeenkomst.
 • 5.3  Stoerenstippels.nl stelt door middel van de website onder meer de volgende informatie beschikbaar:
  • naam, adresgegevens en inschrijving bij de Kamer van Koophandel
  • de belangrijkste kenmerken van de producten
  • de prijs van de producten met inbegrip van alle belastingen
 • 5.4 Stoerenstippels.nl streeft ernaar de informatie op de website zo nauwkeurig, compleet en duidelijk mogelijk te laten zijn. Producten kunnen echter enigszins afwijken van de op de website opgenomen afbeeldingen.
 • 5.5 De klant verklaart kennis te hebben genomen van het privacybeleid van Stoerenstippels.nl en verklaart in te stemmen met de daarin beschreven verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.

6. Aansprakelijkheid

 • 6.1 De klant heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen twee (2) maanden na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Stoerenstippels.nl te melden.
 • 6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Stoerenstippels.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs minus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren.
 • 6.3 Stoerenstippels.nl is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan.
 • 6.4 Stoerenstippels.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door Stoerenstippels.nl verkochte producten.
 • 6.5 Stoerenstippels.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook die het gevolg is van deze internetsite en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze site.
 • 6.6 Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen consument en Stoerenstippels.nl, dan wel tussen Stoerenestippels.nl en derden, voor zover betrekking hebbende op de relatie tussen consument en Stoerenstippels.nl, is Stoerenstippels.nl niet aansprakelijk.

 

7. Uitsluiting precedentwerking

Wanneer door Stoerenstippels.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De consument kan nooit enig recht doen gelden op grond van het feit dat Stoerenstippels.nl deze voorwaarden soepel toepast.

8. Intellectueel eigendom

 • 8.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Stoerenstippels.nl zich de rechten en bevoegdheden voor die Stoerenstippels.nl toekomen op grond van de Auteurswet.
 • 8.2 Alle ontwerpen van Stoerenstippels.nl, in welke fase dan ook, blijven intellectueel eigendom van Stoerenstippels nl
 • 8.3 Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door Stoerenstippels.nl geleverde producten, worden door de consument volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd.
 • 8.4 Het is de consument niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
 • 8.5 De in het kader van de overeenkomst eventueel door Stoerenstippels.nl tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Stoerenstippels.nl ongeacht of deze aan de consument of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 • 8.6 Alle door Stoerenstippels.nl eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden etcetera, zijn uitsluitend bestemd om door de consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Stoerenstippels.nl worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 • 8.7 Stoerenstippels.nl behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 • 8.8. Alle zelfgemaakte producten , zoals lampenkappen e.d. worden voorzien van het merklabel van STOER & Stippels.

9. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Stoerenstippels.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de consument dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Stoerenstippels.nl gehouden is tot enige schadevergoeding.

10. Eigendomsvoorbehoud

Stoerenstippels.nl blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

11. Slotbepaling

Nederlands recht is van toepassing op alle offertes en overeenkomsten. Alle geschillen, die naar aanleiding van of verband houdende met de door deze leveringsvoorwaarden beheerste overeenkomst mochten ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter in Amsterdam, behoudens die behorende tot de competentie van de kantonrechter en behoudens hogere voorziening.

STOER & Stippels

KvK:50645579